lokak. 29, 2020

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia

Perintälakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, joiden tarkoituksena on helpottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten tilannetta. Väliaikaisen lain on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.
caption

 

Koronavirustilanteesta aiheutuu kielteisiä vaikutuksia yritystoimintaan. Tämän vuoksi joukko yrityksiä tulee maksuvaikeuksiensa vuoksi viivästymään laskujen ja velkojen maksussa. Suomen hallituksen mukaan laskujen ja velkojen maksun viivästymisestä aiheutuvat perintäkulut osaltaan pahentavat taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten asemaa. Erityisesti pk-yritysten on katsottu olevan haavoittuvassa asemassa.

Tämän vuoksi oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys väliaikaisesta perintälain muutoksesta. Tarkoituksena on varmistaa, että yrityssaatavien perintäkulut ovat nykyistä alempia, koska poikkeustilan päättymisestä ja taloustilanteen varovaisesta elpymisestä huolimatta koronaviruksella on katsottu edelleen olevan kielteisiä vaikutuksia yritystoimintaan. Muutoksella ei ole vaikutuksia kuluttajasaatavien perintään.

Ehdotettu kulutaso merkitsisi esityksen mukaan huojennusta yritysperinnän perintäkulujen enimmäismääriin ottaen huomioon valvontaviranomaisena toimivan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ratkaisukäytännön kohtuullisten perintäkulujen määristä.

Lowell on noudattanut aluehallintoviraston ratkaisukäytäntöä, mutta väliaikainen laki tarkoittaisi voimaan tullessaan sitä, että Lowell laskisi perintäkuluja nykyisistä määristä.

Perintäkuluja tultaisiin siis jatkossa väliaikaisesti vaatimaan yrityksiltä vähemmän kuin mitä voidaan pitää tavanomaisena ja alle sen tason, jota voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon mm. perinnässä suoritettu työmäärä ja perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa.

Nykyinen perintälaki sisältää yksityiskohtaista sääntelyä perintäkuluista vain kuluttajasaatavien osalta. Perintälakiin lisättäisiin esityksen mukaan myös yrityssaatavien osalta väliaikaiset säännökset perintätoimista veloitettavien perintäkulujen enimmäismääristä, kulullisten perintätoimien aikarajoista ja siitä, kuinka monesta perintätoimesta saisi vaatia perintäkuluja.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi rajoituksia yrityssaatavan tehokkaaseen perintäkeinoon - tratan käyttöön. Esityksessä ehdotetaan, että tratan käyttö perintäkeinona ei olisi väliaikaislain ollessa voimassa sallittua, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Lisäksi trattaa ei saisi julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin, jos velallisena oleva osakeyhtiö toimittaa ennen tratan julkaisemista tai ilmoittamista selvityksen, jonka mukaan sen viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto alittaa 100 000 euroa taikka sillä on käynnissä vasta ensimmäinen tilikausi.

Lain voimaantulo

Väliaikaisen perintälain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman nopeasti lain vahvistamisen jälkeen ja viimeistään 1.1.2021.

Väliaikaisen perintälain muutoksen on arvioitu olevan voimassa puoli vuotta sen voimaan tulosta.

Oikeusministeriössä valmistellaan myös pysyvää perintälain muutosta liittyen yrityssaatavien perintäkuluihin ja mahdollisesti pysyvä lainmuutos tulee voimaan väliaikaisen muutoksen jälkeen.

Esityksen perusteella lakia ei sovelleta taannehtivasti eli väliaikaissääntely koskisi vain lain voimaantulon jälkeen suoritettavia perintätoimia.

Yritysperinnän maksumuistutuksille 10 euron enimmäismäärä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että yrityssaatavissa velalliselta voisi vaatia kirjallisesta tai sähköisestä maksumuistutuksesta perintäkuluja enintään 10 euroa.

Onkin tärkeää huomata, että mikäli säännös vahvistetaan esityksen mukaisesti, lain voimaantulon jälkeen on lainvastaista vaatia yrityssaatavan maksumuistutuksesta yli 10 euroa. Lowell huolehtii säännöksen noudattamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä, mikäli käytössä on Lowellin maksumuistutuspalvelu.

Ehdotettu säännös ei rajoita velkojan oikeutta periä velalliselta vakiokorvausta kuten tähänkin asti.

Yritysperinnän kulullisille maksumuistutuksille ja maksuvaatimuksille 7 päivän aikaraja

Mikäli väliaikainen laki vahvistetaan esityksen mukaisesti, yritysperinnässä saa lähettää uusia kulullisia maksumuistutuksia ja maksuvaatimuksia vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 7 päivää.

Tavoitteena on varmistaa, että velallisella on perintätoimenpiteiden välillä riittävästi aikaa huomautusten tai maksusuorituksen tekemiseen ennen mahdollisia seuraavia perintätoimenpiteitä.

Samalla on otettu huomioon, että liikesuhteissa perinnän nopeus ja tehokkuus voi olla velkojalle ensiarvoisen tärkeää, minkä vuoksi kuluttajasaatavissa säädetyn 14 päivän aikarajan sijasta on päädytty 7 päivän aikarajaan.

Yritysperinnän maksuajan pidennykselle 10 euron kuluraja ja 14 päivän aikaraja

Esityksen mukaan yrityksen pyynnöstä tehdystä maksuajan pidennyksestä saisi yritysperinnässä vaatia enintään 10 euroa, jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä. Kyse on siis erääntymisen jälkeen tehdystä maksuajan pidennyksestä.

Trattaperintäkielto pk-yritysvelallisille
Esityksessä ehdotetaan myös, että saatavaa ei saisi periä tratalla, jos velallinen on yksityishenkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Muille yritysvelallisille tratta voitaisiin lähettää. Jos velallisena oleva osakeyhtiö kuitenkin toimittaisi selvityksen, jonka mukaan sen viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihto tai sitä vastaava tuotto alittaa 100 000 euroa taikka sillä on käynnissä vasta ensimmäinen tilikausi, trattaa ei saisi julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin.

Tarkoituksena on estää yrityksille trattaperinnästä aiheutuvien maksuhäiriömerkintöjen syntyminen sekä trattaperinnästä syntyvät, muunlaiseen perintään verrattuna korkeammat kustannukset väliaikaisen lain ollessa voimassa.

Maksuvaatimuksen, tratan ja konkurssiuhkaisen maksukehotuksen perintäkuluille enimmäismäärät ja kokonaiskulukatot

Esityksen mukaan velalliselta saisi pääsääntöisesti vaatia yrityssaatavissa perintäkuluja yksittäisistä perintätoimista väliaikaisen lain aikana enintään seuraavasti:

Esitysluonnoksen mukaan velalliselta saisi pääsääntöisesti vaatia yrityssaatavissa perintäkuluja kokonaisuudessaan väliaikaisen lain aikana enintään seuraavasti:

Kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimien enimmäismäärät


Kuten kuluttajasaatavissa, esityksessä ehdotetaan myös yrityssaataville perintätoimien enimmäismääriä. Yritysperinnässä saisi pääsääntöisesti vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksuvaatimuksesta, enintään yhdestä tratasta ja enintään yhdestä konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta. Yritykseltä saisi kuitenkin vaatia perintäkuluja vain yhdestä maksuvaatimuksesta, jos velan perintää jatketaan tratalla.

Yritykseltä saa vaatia perintäkuluja pääsääntöisesti enintään yhdestä maksusuunnitelmasta. Yritykseltä saisi kuitenkin vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksusuunnitelmasta, jos perittävän saatavan pääoma on yli 500 euroa.

Toimenpiteet Lowellilla

Lowell on aloittanut väliaikaiseen perintälain muutokseen valmistautumisen välittömästi, kun se on ollut mahdollista. Lowellia on myös kuultu valmisteluvaiheessa yhtenä Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n edustajana. Kun lopullinen lain sisältö selviää, Lowell toteuttaa lain edellyttämät muutokset.

Perintäkulujen huojentamisesta huolimatta jatkamme yritysperintää sopimuksemme mukaisesti, toki aina kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Perintälain väliaikainen muutos

  • Muutos koskee yrityssaatavien perintäkulujen väliaikaista huojennusta
  • Väliaikaista sääntelyä sovelletaan lain voimaantultua
  • Yritysperinnän perintäkuluille huojennetut enimmäismäärät
  • Yritysperinnän kulullisille perintätoimille enimmäismäärät
  • Yritysperinnän kulullisille perintätoimille aikarajat
  • Trattakielto pk-yritysvelallisille
  • Tratan protestointikielto pienille ja uusille osakeyhtiöille, jotka toimittavat selvityksen liikevaihdosta tai että käynnissä vasta
    ensimmäinen tilikausi
  • Yritysperinnän kululliselle maksuajan pidennykselle enimmäismäärä

Hallituksen esitys

Laki ulosottokaaren väliaikaisesta muutoksesta
Hallitus on esittänyt ulosottokaaren väliaikaisen muutoksen pidentämistä. Väliaikainen laki asetettiin alun perin 1.5.2020 – 31.10.2020 väliselle ajalle, mutta sen jatkamista on esitetty 30.4.2021 asti.

Ulosottokaaren väliaikaisella muutoksella halutaan varmistaa, että koronavirustilanteesta aiheutuva poikkeustila sekä siitä aiheutuvat taloudelliset vaikeudet voidaan ottaa paremmin huomioon ulosottomenettelyssä.

Hallituksen esitys

Laki konkurssilain väliaikaisesta muutoksesta

Hallitus on esittänyt konkurssilain väliaikaisen muutoksen pidentämistä. Väliaikainen laki asetettiin alun perin 1.5.2020 – 31.10.2020 väliselle ajalle, mutta sen jatkamista on esitetty 31.1.2021 asti.

Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttö perinnässä on lakimuutoksella estetty.

Hallituksen esitys

Laki kuluttajansuojalain väliaikaisesta muutoksesta

Lisäksi kuluttajansuojalakiin on tehty väliaikaisia muutoksia, joiden vuoksi tietyistä kuluttajaluottosopimuksissa voidaan periä enimmillään 20 %:n luottokoron sijasta 10 % ajanjaksolla 1.7.-31.12.2020. Lisäksi tiettyjen kuluttajaluottojen suoramarkkinointi on kielletty. Tämänkin lain voimassaoloaikaa harkitaan pidennettäväksi.

;