toukok. 2, 2022

Perintälakimuutokset astuivat voimaan 1.5.2022

Väliaikainen koronasääntely on lakannut ja perintälakiin tehdyt muutokset ovat astuneet voimaan 1.5.2022.
caption

 

Lakimuutoksella pannaan täytäntöön hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluille säädetään enimmäismäärät. Muilla kuin kuluttajasaatavilla tarkoitetaan saatavia, jossa velallinen on muu kuin kuluttaja eli esimerkiksi yritys, asunto-osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö. Näitä kutsutaan yrityssaataviksi.

Lain keskeinen sisältö

Uudet perintälain yritysperinnän säännökset:

  • Yrityssaatavan perintäkulujen enimmäismäärät (10 e §, 10 h §)
  • Kuinka monesta yrityssaatavan perintätoimesta saa vaatia perintäkuluja (10 g §)
  • Yrityssaatavan kulullisten perintätoimien aikarajat (10 f §)
  • Yrityssaatavan maksuvaatimuksen sisältö ja sähköinen toimitustapa (5 b §)
  • Tratan sähköinen toimitustapa (7 §)

Uudet perintälain kuluttajaperinnän säännökset:

  • Kuluttajasaatavan maksuvaatimuksen sähköinen toimitustapa (5 §)

Perintäkulut

Lakimuutoksen myötä yrityssaatavien perintäkulujen enimmäismäärät säädetään perintälakiin. Velalliselta saa kuitenkin vaatia myös muita kuin esityksessä mainittuja kuluja ja enimmäismäärän ylittäviä kuluja, jos perinnästä on sen edellyttämän tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut tällaisia kuluja, eikä kyse ole suoraan ulosottokelpoisista saatavista. Kokonaiskulukattoa ei kuitenkaan saa ylittää.

Jos velkoja ei voi vähentää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan, saadaan enimmäismäärien lisäksi velalliselta vaatia yrityssaatavissa arvonlisäveroa vastaava määrä. Tämä koskee mm. maksumuistutus-, maksuvaatimus- ja trattakuluja. Arvonlisäveron osuus voidaan siis lisätä alla olevien kulukattojen päälle.

Lakimuutokset mukaiset kulutaulukot yritysperinnässä:

Kulukatot

Kokonaiskulukatto

Maksusuunnitelmakulut

 

Perintätoimien enimmäismäärät ja aikarajat

Pääsääntöisesti perintäkuluja voi vaatia saman saatavan osalta kahdesta maksuvaatimuksesta, yhdestä tratasta, yhdestä konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta ja yhdestä maksusuunnitelmasta tai kahdesta maksusuunnitelmasta, jos pääoma on yli 500 euroa. Jos perinnässä käytetään trattaa, saa lähettää vain yhden kulullisen maksuvaatimuksen.

Ensimmäiselle maksuhuomautukselle ei ole aikarajaa, mutta uuden maksuhuomautuksen tai maksuvaatimuksen voi lähettää vasta kun ensimmäisen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää. Trattaa ei saa lähettää ennen kuin velalliselle on lähetetty maksumuistutus, jossa on vähintään 10 päivän huomautusaika. Tratan saa ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan 14 päivän kuluttua sen lähettämisestä. Trattaa ei saa ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin myöhemmin kuin 60 päivän kuluttua sen lähettämisestä.

Maksuvaatimuksen sähköinen toimitustapa

Yrityssaatavat

Lakimuutoksen myötä yrityssaatavan maksuvaatimuksen ja trattaa edeltävän maksuhuomautuksen voi lähettää kirjepostin lisäksi sähköisesti (muu pysyvä tapa), jos velallinen on antanut tähän nimenomaisen suostumuksen tai tällaista tapaa on velkasuhteen aikana vakiintuneesti käytetty tiedonantojen toimittamiseen velkojan ja velallisen välillä.

Tratan osalta sitä vastoin sähköinen toimitustapa (muu pysyvä tapa) edellyttää aina nimenomaista suostumusta.

Kuluttajasaatavat

Maksuvaatimuksen saa lähettää kuluttajalle kirjepostin lisäksi sähköisesti (muu pysyvä tapa) laissa säädetyillä edellytyksillä. Kuluttajan tulee antaa perintäyhtiölle nimenomainen suostumus, jotta tämä voi toimittaa vastaisuudessa maksuvaatimukset kuluttajan haluamaan sähköiseen palveluun. Lisäksi suostumus on voimassa enintään 12 kuukautta ja siinä tulee mainita mm. suostumuksen antopäivä ja voimassaoloaika.

;