syysk. 20, 2021

Pysyvä perintälain muutos etenee, Suomen Perimistoimistojen Liitolta eriävä lausunto

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perintälakiin muutoksia, joilla rajoitetaan myös muiden kuin kuluttajasaatavien perintää.
caption

 

Oikeusministeriö on julkaissut lakivalmistelun pohjaksi välimuistion 17.9.2021. Välimuistio on vasta oikeusministeriön mietintö, joten lopullinen lakimuutos voi vielä poiketa tästä.

Suomen Perimistoimistojen Liitto ry on osallistunut oikeusministeriön asettamaan työryhmään ja antanut asiasta eriävän mielipiteen (välimuistion sivu 121).

Ehdotuksessa ei ole otettu huomioon perintäalan lisääntyneitä velvoitteita eikä nykyistä kustannustasoa. Kuluja on alennettu joltain osin jopa alle väliaikaisessa koronakriisin vuoksi säädetyssä laissa huojennettujen kulujen määrän. Suomen Perimistoimistojen Liitto pitää ehdotuksia perintäkulujen määristä liian alhaisina, eivätkä ne liiton mukaan perustu tosiasiallisesti aiheutuvaan työmäärään ja kustannuksiin.

Suomen Perimistoimistojen Liitto on toivonut lisää sähköisiä toimitustapoja ja ehdotuksessa onkin laajennettu sähköisten toimitustapojen käyttömahdollisuuksia. Kuluttajasaatavien osalta ehdotuksen mukainen maksuvaatimuksen sähköinen toimitustapa on kuitenkin sekä perintätoimistoille että kuluttajille hankala, eikä vastaa muiden Pohjoismaiden käytännönläheisempiä malleja.

Eriävä mielipide perustuu Suomen Perimistoimistojen Liiton jäsenyritysten yhteiseen kantaan, joka pohjautuu pitkään ja kattavaan kokemukseen perinnän käytännön työstä. Liiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet vastuullisen perinnän periaatteisiin ja ne hoitavat Suomessa yli 90 % ulkoistetusta yksityisoikeudellisten saatavien vapaaehtoisesta perinnästä.

Pysyvien perintälakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2022. Sitä ennen noudatetaan väliaikaista perintälakia.

Väliaikaisessa perintälaissa tratan käyttöä koskevat rajoitukset ovat kuitenkin voimassa vain 30.9.2021 asti. Tratan käyttöä koskevien rajoitusten päätyttyä tratan protestointiaikaa pidennetään väliaikaisesti 10 päivästä 21 päivään.

;