Mitä perintäkirjeessä oikein lukee? Termit tutuksi!

Mitä perintäkirjeessä oikein lukee? Termit tutuksi!

Onko perintäkirje yhtä hepreaa? Tulkkauksen helpottamiseksi kokosimme yhteen perintäkirjeestä keskeiset termit ja niiden selitykset.

Saatava
Velkasumma, joka syntyy kun tavara tai palvelu maksetaan jälkikäteen tai rahaa lainataan.  Summa on myyjän tai lainaa antaneen tahon saatavaa.

Eräpäivä
Päivämäärä, johon mennessä sinun on maksettava lasku tai maksu niin kuin siitä on myyjän kanssa sovittu. Eräpäivä näkyy laskussa. Kuluttajien kohdalla perintäkirjeen eli maksuvaatimuskirjeen vastaanottamisen ja eräpäivän väliin pitäisi jäädä 10 päivää.

Erääntynyt lasku, erääntynyt saatava
Jos et ole maksanut laskua (velkaa) viimeistään eräpäivänä, velka on erääntynyt ja olet velvollinen maksamaan sen.

Viivästyskorko
Korko, jota joudut maksamaan, jos et ole maksanut laskua viimeistään eräpäivänä.  Se on maksuviiveestä aiheutuva korvaus myyjälle.

Viivästyskorkoa alkaa kertyä velkasumman päälle laskun eräpäivästä alkaen. Jos eräpäivästä ei ole sovittu etukäteen, viivästyskorkoa pitää maksaa, kun laskun päiväyksestä on kulunut 30 päivää.

Yleinen viivästyskorko on sidottu Euroopan keskuspankin asettamaan viitekorkoon ja se vahvistetaan kaksi kertaa vuodessa. Tällä hetkellä viivästyskorko on 7,0 %.

Maksumuistutus
Maksumuistutuksia ovat kaikki ne tavat – kirjeet, puhelut, sähköpostit ja tekstiviestit – joilla sinua muistutetaan eräpäivän jälkeen laskusta, jos et ole maksanut sitä. Maksumuistutuksesta voi tulla sinulle lisää maksettavaa, enintään kuitenkin viisi euroa, kun kyse on myöhästyneestä kuluttajalaskusta.

Maksuvaatimus
Jos et maksa laskua (velkasummaa) saamistasi maksumuistutuksista huolimatta, saat seuraavaksi velasta maksuvaatimuksen eli eri karhu- tai perintäkirjeen. Kirjeen sisällöstä ja muodosta määrätään perintälaissa. Maksuvaatimuksellakin pyritään siihen, että maksat laskun vapaaehtoisesti eli ilman oikeudellisia toimia.

Maksusuunnitelma
Jos et pysty maksamaan perintälaskua yhdellä kerralla eräpäivään mennessä, kannattaa miettiä millä tavalla pystyisit maksun suorittamaan ja neuvotella tavasta perintätoimiston kanssa. Maksusuunnitelma on yhdessä sovittu suunnitelma, jossa velkasumma maksetaan useammassa maksuerässä pitemmän ajan kuluessa. Maksusuunnitelmaan kirjataan kunkin maksuerän summa ja eräpäivä.

Maksusuunnitelman purkaminen
Jos et noudata maksusuunnitelmassa sovittuja maksueriä ja eräpäiviä, perintätoimisto voi purkaa eli käytännössä perua maksusuunnitelman. Jäljellä olevan velan perintä jatkuu samalla tavalla kuin ennen maksusuunnitelman tekemistä.

Maksusuunnitelma kannattaakin sopia sellaiseksi, että todella pystyt noudattamaan sitä. Uusi maksusuunnitelma ei yleensä ole enää mahdollinen.  

Maksujärjestely
Maksujärjestely on yleisnimi kaikille niille tavoille, joilla voit saada lisää aikaa velan maksamiseen.

Vapaaehtoinen perintä
Vapaaehtoista perintää ovat kaikki toimet, joiden tarkoitus on saada sinut maksamaan erääntynyt lasku vapaaehtoisesti, ilman tuomioistuinta ja ulosottoa. Vapaaehtoiseen perintään kuuluvat maksumuistutukset, maksuvaatimukset ja kaikki yhteydenotot – kirjeet, puhelut, sähköpostiviestit, tekstiviestit – jotka muistuttavat velasta ja tarjoavat mahdollisuutta maksujärjestelyihin.

Oikeudellinen perintä
Jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, käräjäoikeudesta voidaan hakea velalle maksuun velvoittavaa tuomiota. Sen jälkeen velka voidaan siirtää ulosottoon. Tietyt julkisoikeudelliset maksut, kuten verot ja päivähoitomaksut, voidaan siirtää ulosottoon ilman oikeuden päätöstäkin.

Kokonaiskuluvastuu
Perintälaissa määritelty enimmäissumma, jonka voit joutua maksamaan perintäkuluina velkojalle yhden velan vapaaehtoisesta perinnästä. Jos velkaa on jouduttu perimään oikeusteitse, ja siitä on syntynyt kuluja, ne eivät sisälly perintäkuluja koskevaa kokonaiskuluvastuuseen.

Tuomitut kulut
Oikeudenkäyntiä koskevat kulut, jotka käräjäoikeus tuomitsee sinut maksamaan velka-asian käsittelystä oikeudessa. 

Perintäkulut
Erääntyneen laskun vapaaehtoisesta sekä mahdollisesta oikeudellisesta perinnästä aiheutuneet kulut.

Perinnän keskeyttäminen
Sinulla on oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään vapaaehtoisesta perinnästä syntyvien kulujen välttämiseksi. Kirjallisen keskeytyspyynnön voi tehdä, kun lasku tai luotto on kokonaan erääntynyt. Yksittäisen maksuerän vapaaehtoista perintää ei voi keskeyttää. Keskeytyksen jälkeenkin voit vielä saada perintäkirjeitä, mutta niistä ei peritä kuluja. Vapaaehtoisen perinnän keskeyttämismahdollisuus ei koske yrityksiä. 

Pääoma
Alkuperäisen laskun summa ilman korkoja tai kuluja.

Toimeksiantaja
Yritys tai henkilö, jolle olet velkaa tavarasta tai palvelusta, ja joka on antanut saatavansa  perinnän perintätoimiston hoidettavaksi.

Asianumero
Auttaa yksilöimään kunkin laskun tai velan. Kaikki samaan velkaan liittyvät toimet kulkevat yhdellä asianumerolla. Tämä numero on hyvä olla tiedossa, kun asioit perintätoimiston kanssa.

Eräännyttäminen
Toimenpide, jossa koko velka vaaditaan maksettavaksi. Velkoja voi eräännyttää koko velan jo ennen eräpäivää, jos olet tehnyt olennaisen sopimusrikkomuksen. Tyypillinen esimerkki on pankkiluotto, jota lyhennetään useammassa maksuerässä. Jos laiminlyöt yksittäisiä maksueriä, sinulta voidaan vaatia koko luoton maksamista vaikka seuraavan maksuerän eräpäivä olisi vielä edessäpäin.

Yhteisvastuullinen velallinen
Jos olet ottanut velkaa tai tehnyt sopimuksen yhdessä toisen tai useamman henkilön kanssa ja vastaatte siitä yhdessä, olette yhteisvastuullisia velallisia. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat sähkösopimus tai yhteinen asuntolaina.

Jos yhteinen lasku erääntyy, siitä lähetään maksumuistutukset ja maksuvaatimukset kaikille velallisille. Tämä sen vuoksi, että kaikki velalliset ovat yhtälailla tietoisia asiasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokaisen pitäisi maksaa erääntynyt summa. Yksi maksusuoritus riittää.

Oikeuden vahvistama velka
Lasku tai velka, josta käräjäoikeus tai muu tuomioistuin on antanut maksuun velvoittavan tuomion. Tuomio on ns. täytäntöönpanoperuste, jonka myötä velka voidaan siirtää ulosottoon.

Maksuhäiriömerkintä
Luottotietoihisi kirjattava merkintä maksun laiminlyönnistä, joka on kaikkien laskulla myyvien ja luottoa antavien tahojen nähtävissä, ja joka voi hankaloittaa esimerkiksi uuden pankkilainan saamista tai asunnon vuokraamista.

Maksuhäiriömerkintöjä voi tulla eri vaiheissa velan perintää, ja ne säilyvät luottotiedoissa 2–5 vuotta merkinnästä riippuen. Aikaan vaikuttaa myös se, saatko ensimmäisen maksuhäiriömerkinnän jälkeen uusia merkintöjä.

Katkaisuvaroitus
Varoitus, jonka voit saada, jos sinulla on maksamattomia sähkö- tai vesilaskuja. Jos et maksa laskua varoituksessa ilmoitettuun eräpäivään mennessä, sähkö tai veden tulo voidaan katkaista. Internet- ja puhelinliittymän palveluntarjoaja voi katkaista yhteyden ilman varoitusta.

Ulosotto
Oikeudellisen perinnän viimeinen vaihe, joka edellyttää käräjäoikeuden antamaa maksuun velvoittavaa tuomiota eli ns. täytäntöönpanoperustetta. Ulosotto on viranomainen, joka voi ulosmittaamalla periä maksamatta jäänyttä velkaa esimerkiksi suoraan palkasta tai eläkkeestä.

Vakiokorvaus
Yritysten väliseen kauppaan liittyvä korvaus tilanteessa, jossa asiakas ei maksa laskua eräpäivää mennessä. Velkojalla on oikeus 40 euron korvaukseen jo yhden päivän maksuviiveestä. Viivästysmaksun saa lain mukaan periä heti laskun eräpäivän jälkeisenä päivänä.

Velan vanhentuminen
Velkoja tai perintätoimisto voi periä velkaa niin kauan kuin se vanhenee eli 20 vuotta velan erääntymisestä tai 15 vuotta oikeuden velkaa koskevasta tuomiosta. Tämä kuitenkin edellyttää, että sinua muistutetaan velasta aika ajoin. Muussa tapauksessa velka vanhenee ns. yleisen vanhentumisajan mukaan, joka on 3 tai 5 vuotta tapauksesta riippuen.

Verot, lakisääteiset vakuutusmaksut sekä monet julkisen sektorin maksut vanhenevat lopullisesti 5 vuoden kuluttua maksuunpanovuoden päättymisestä.

Velan vanhentumisen katkaisu
Velan vanhentumisen katkaisulla tarkoitetaan velan ns. yleisen vanhentumisajan katkaisemista, jonka jälkeen vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen. Katkaisu tapahtuu jollakin perintään liittyvällä toimenpiteellä tai yhteydenotolla, esimerkiksi perintäkirjeen lähettämisellä.

Käytännössä jos sinua ei lainkaan muistuteta esim. perintäkirjeellä olemassa olevasta velasta, se vanhenee 3 tai 5 vuoden kuluttua maksun erääntymisestä.