Hero image

Sosiaalinen vastuu on välttämättömyys, ei mikään markkinointikikka

Vastuullisuusvaatimukset voimistuvat. Liiketoiminnan sovittaminen osaksi laajempaa yhteiskunnallista vastuuta on oleellista myös nykyajan vastuullisesti toimiville perintäyrityksille.

Sijoittajat, yritysasiakkaat ja kuluttajat vaativat yrityksiltä nykyään yhä enemmän avoimuutta ja vastuullisuutta niin ympäristö- kuin sosiaalisten vaikutusten suhteen. Ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät standardit tukevat esimerkiksi sijoittajia tekemään päätöksiä, jotka ovat linjassa heidän vastuullisuusarvojensa ja pitkän aikavälin tavoitteidensa kanssa.

Vastuullisuuden omaksuminen osaksi perintäliiketoimintaa ei ole vain eettinen kysymys tai markkinointikikka, vaan tärkeä osa liiketoimintaa. ESG-periaatteisiin sitoutuvilla toimijoilla on usein parempi maine ja paremmat suhteet asiakkaisiin ja työntekijöihin.

Norjan rahoitusalan toimialajärjestö Finans Norgen perintäjohtaja Eddy Kjærin mukaan ESG:stä on tullut yksi alan toimijoiden keskustelluimmista teemoista.

- Perintäalalla ei ole historiallisesti tarkasteltuna erityisen positiivinen julkisuuskuva. Toimialan eettisen ja vastuullisen maineen rakentamisessa on meillä Norjassa vielä paljon tehtävää. Tämä on yksi syy siihen, että liiketoiminnan ytimessä kehitetään nyt ylivoimaisesti eniten sosiaalisen vastuun käytäntöjä, Kjær sanoo.

Hän lisää, että työ on vielä hyvin kesken, ja ainakin yritysten välillä on paljon vaihtelua siinä, miten ne ovat onnistuneet mukauttamaan liiketoimintamallinsa sosiaalisen kestävyyden vaatimuksiin.

Yhteiskunnan odotukset kasvavat
Yleisesti ottaen Pohjoismaissa rahoitusala, perintä mukaan luettuna, toimii jo nyt erittäin säännellyssä ja vastuullisessa ympäristössä. Niin yhteiskunta kuin alan omat kilpailupaineet ovat johtaneet ammattimaisuuden ja laadun kehittämistä tukeviin standardeihin, ja niihin sisältyy paljon hyviä ESG-käytäntöjä.

Norjan rahoitusalan toimialajärjestö Finans Norgen perintäjohtaja Eddy Kjærin mukaan ESG:stä on tullut yksi alan toimijoiden keskustelluimmista teemoista.

Vaikka sekä yrityksen ympäristövaikutusten hallinta että hyvän hallintotavan ja tehokkaan riskienhallinnan mukainen liiketoiminta ovat nykyisin olennaisia vaatimuksia, yhteiskuntavastuuta koskeva sääntely ei ole Kjærin mielestä vielä yhtä kehittynyttä.

- Yhteiskuntavastuun raportointivaatimukset eivät ole vielä yhtä tarkkoja, mutta ne yhdenmukaistuvat jatkuvasti. Yhteiskunta odottaa nykyään yrityksiltä yhä näkyvämpää roolia yhteiskunnallisessa kehityksessä. On mielenkiintoista nähdä, pystyykö luotonhallinta-ala kääntämään tämän kilpailueduksi. Sitoutuminen sosiaaliseen vastuuseen todennäköisesti auttaa houkuttelemaan ainakin eettisiä sijoittajia ja yritysasiakkaita, Kjær huomauttaa.

Hän muistuttaa, että perintätoiminta perustuu enimmäkseen melko suoraviivaisiin ja yksinkertaisiin prosesseihin, joissa yritysasiakkaat tai kuluttajat maksavat suhteellisen pieniä summia saatuaan muistutuksen velastaan. Suurempi kysymys on, miten alan toimintatavat kykenevät välttämään tarpeetonta haittaa haavoittuvimmassa asemassa oleville ja tukea heitä.

- Tyypillisesti noin 5–10 prosenttia asiakkaista on keskellä haastavaa elämäntilannetta tai kriisiä, joka aiheuttaa suuria taloudellisia vaikeuksia. Vaikka luotonhallinnassa emme voi olla henkilökohtaisia neuvonantajia kaikessa, perintäala yrittää kuitenkin tukea laaja-alaisesti auttaakseen haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita kuuntelemalla ja tarjoamalla joustavia ratkaisuja.

Positiivisen vaikutuksen tekeminen tärkeää
Lowell julkaisi tänä vuonna toisen vuosittaisen vastuullisuusraporttinsa, jossa käydään läpi yksityiskohtaisesti vuoden 2022 toiminta ja edistyminen vastuullisuusteemoissa. Yhtiön missio – Making credit work better for all – tunnistaa Lowellin laajemman vaikutuksen ihmisten elämään liiketoiminnan ulkopuolella.

Lowellin vastuullisuusjohtaja Carol Ordin mukaan vastuullisuus on aina ollut osa yrityksen toimintatapaa, mutta aiheesta ei ole aiemmin juurikaan viestitty ulospäin.

- Emme ole välttämättä aiemmin erikseen luokitelleet työtämme ESG:n alle, koska vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Asiakkaamme ja sijoittajamme ovat toivoneet sosiaalisesti vastuullisia ratkaisuja ja eettisistä käytäntöjä. Olemme tunnistaneet mahdollisuuden erottautua tekemällämme vastuullisuustyöllämme ja kehitämme sitä systemaattisesti.

Emme ole välttämättä aiemmin erikseen luokitelleet työtämme ESG:n alle, koska vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme.

- Myös työnantajanäkökulmasta, uusien kykyjen houkuttelemisessa ja rekrytoinnissa, vastuullisuus on kilpailuetu. Moni haluaa työskennellä organisaatiossa, jolla on vahva sosiaalinen vastuu ja rooli , Ord toteaa.

Lowellin vastuullisuusjohtaja Carol Ordin mukaan vastuullisuus on aina ollut osa yrityksen toimintatapaa.

Hän kertoo, että Lowellin vastuullisuusstrategiaa laadittaessa keskityttiin liiketoiminnan prioriteetteihin ja tulevaisuuden toiveisiin. Tämä auttoi tunnistamaan vaikuttavimmat alueet sosiaalisessa vastuullisuudessa. Näitä ovat muun muassa henkilökohtaisen ratkaisun ja palvelun tarjoaminen asiakkaille, korkeimpien mahdollisten eettisten standardien seuraaminen, sekä ihmisten asettaminen etusijalle paremman yhteiskunnan rakentamiseksi. Kaiken tämän taustalla on tietysti tehokas, kestävä, ympäristöystävällinen liiketoiminta.

– Erityisesti sosiaalisen vastuun elementit ovat liiketoimintamme ytimessä. Voimme yrityksenä todella erottua esimerkiksi tarjoamalla innovatiivisia työkaluja ja palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme ymmärtämään ja hallitsemaan talouttaan paremmin.

ESG ei ole ylimääräistä työtä vaan liiketoiminnan ydintä
Vastuullisuuskäytäntöjen toteuttamatta jättäminen olisi suuri riski kaikessa liiketoiminassa Ordin mukaan yritysten toimialasta riippumatta kannattaa varautua hyvissä ajoin muutoksiin sekä lainsäädännön ja sääntelyn tiukentuviin vaatimuksiin, jotta ne eivät jää jälkeen kilpailusta.

– Esimerkiksi yritysten vastuullisuusraportointidirektiivi (CSRD) astuu voimaan suuremmissa yrityksissä vuonna 2024. Se sisältää lisävaatimuksia olennaisten teemojen ja päästöjen raportoinnista sekä ilmastosiirtymäsuunnitelman jakamisesta, Ord selittää.

Hänen mielestään tärkeintä ESG:tä kehitettäessä on tehdä vastuullisuudesta relevanttia oman toimialan ja liiketoiminnan kannalta. Tällöin se ei ole ylimääräistä työtä, vaan koskee asioita, joita olet jo tekemässä.

Kun yritysten vastuulisuusvaikutuksia arvioidaan järjestelmällisemmin, useimmat huomaavat työskentelevänsä jo paljon vastuullisuuteen liittyvien asioiden parissa, vaikka ovat luulleet, ettei työtä ole edes vielä aloitettu.

–Sekä sisäinen että ulkoinen vastuullisuusarviointi auttaa ymmärtämään liiketoimintaa ja siihen liittyviä mahdollisuuksia, standardeja ja mittareita. Olen kuullut monien yritysten edustajilta, että auditointi on yleensä johtanut positiiviseen havaintoon siitä, että he ovat paljon paremmissa lähtökohdissa kuin olettivat, Ord päättelee.